KEN  GOD  JOU?

1Kor 8:3  Maar as iemand God liefhet, dié word deur Hom geken.

Bob Sorge sryf in sy boek “Secrtes of the Secret Place”, die belangrikste vraag waarop ons moet antwoord, is nie “Ken jy God” nie, máár “Ken God jou?”

Onthou die woorde van Matteus 7:21 – 23:
Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?
En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Dink mooi hieroor – die wat in sy Naam geprofeteer en duiwels uitgedryf het, het Hom verseker geken, of dan, genoeg van Hom geweet om hierdie dinge te kan doen.

Nogtans sê Hy dan dat Hy “hulle” nie ken nie. Wat het “hulle” dan gemis en waar het hulle dit gemis?

Terug by 1 Korintiërs 8:3. Let op, dit lees “As iemand”. Ja. “AS iemand God liefhet …” Daardie “as” spel tog ‘n voorwaarde uit: Dat ons die Almagtige sal liefhê. Om Hom lief te hê beteken om Hom te vertrou, met Hom intimiteit te soek en om Hom te gehoorsaam.

Hierdie dinge spel verhouding. In ‘n verhouding is daar tog eerlikheid en openhartigheid en ‘n begeerte om mekaar steeds dieper te ken en te verstaan, nie waar nie? Hoor jy, mekaar beter te verstaan. Dit is alles goed en wel as ek en jy die Woord tot ons beskikking het om te lees en te leer van die Almagtige Skepper – Wie Hy is en wat Sy Koninkryk behels, maar dit beteken nog nie dat ek Hom toegelaat het om inspraak te hê in my diepste binneste nie.

Wat is daar in jou diepste binneste wat jy toegemaak hou en waarvan niemand weet behalwe jy nie. Begeertes – positief of negatief. Dinge wat jy doen wat nie strook met die Woord nie. Mense wat jy nie kan vergewe nie – jouself wat jy sukkel om te vergewe. Of is jy teleurgesteld in jouself? Daar is so baie wat ons vir onsself hou.

Die oomblik wat jy daardie dinge met ons Vader begin bespreek, dit sommer net eerlik uitblaker, erken en Hom vra vir antwoorde, dán laat jy Hom binne toe. Dán laat jy toe dat Hy jou “beken”. In die oorspronklike taal dui hierdie beken, op omgang. Wanneer ek en jy hierdie vlak van omgang met Hom toelaat, (Ja toelaat! Want dit bly ons bereidwilligheid!) dan stort Hy Sy saad wat lewe gee (1 Pet 1:23) in ons uit. Hierdie saad vertroos en leer ons, dit hou teregwysing in, dit gee Goddelike raad. Hierdie onverganklike saad, is die Lewende Woord van God wat tot in ewigheid bly.

Waag dit om jou hart in totale eerlikheid voor Hom op te maak. Leer hoe en be-oefen dit – en beleef hoe die Almagtige Allerhoogste God, jou KEN!

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit