fbpx

Israel Toer Plan – Maart 2019

ISRAEL: 24 Maart – 4 April 2019

10 dae van toer en 2 dae van heen en terug reis

Toerleier: Esté Geldenhuys

Waarom Israel? ‘n Mens gaan Israel toe wanneer ons Vader ‘n begeerte daarna in jou hart wakker maak om te gaan. Dis of HY ons voorberei daarvoor. As dit vir jou waar is, reageer op daardie uitnodiging.

En as jy nie die fondse het nie, bid daaroor en vra ons Vader om jou te help en dit vir jou moontlik te maak om te gaan. Daar was al soveel mense saam met my in Israel wat ten volle of gedeeltelik geborg was. By ons Vader is alle dinge moontlik.

Maar onthou dat Israel ‘n moderne land is met mense wat agtergekom het wat die waarde van toerisme is waar dit by besigheid kom. Die sekerste “iets” wat vir jou ‘n geestelike ervaring in Israel kan gee, is die Woord van God! Daarom is dit my begeerte om jou so veel moontlik Woord te deel, in ‘n dokument voor die toer en ook terwyl ons daar is.

En dan is daar die wonder van die wisselende landskap van Israel, die kultuur en gebruike wat net die Woord dieper oopbreek. Kom toer gerus saam, met jou gees wawyd wakker … en mag jy later getuig van die dinge waarin ons Vader jou lewe aangeraak het.

Engelse toerplanne is beskikbaar. Om een aan te vra kan daar ‘n e-pos gestuur word na este@estegeldenhuys.co.za

Toerplan

O) Ontbyt (M) Middagete (A) Aandete (*) Ete aan boord van vliegtuig

Wat om te verwag, elke volgende dag…

Dag 1     Sondag 24 Maart 2019     Johannesburg na Tel Aviv
Ons vlieg met die Ethiopiese lugdiens en wel met ‘n dagvlug wat om 11:00 uit SA sal vertrek. Ons sal 20 oor 8 die aand in Tel Aviv land en dadelik oorgeplaas word na ons hotel in Tel Aviv waar ons die vlug kan gaan afslaap sodat ons die volgende oggend vars sal wees om die toer te begin.
Tel Aviv A / O

Dag 2     Maandag 25 Maart 2019     Berséba / Dooie See
Na ‘n lekker ontbyt val ons in die pad vir ons eerste besoek – Berséba. Dit is hier waar verbonde gesluit is met Abraham en Isak. En dit is ook waar Abraham belowe om sy kennis van die maak van putte, met Abiméleg te deel. Vandaar reis ons verder na die laagste vlak van binnelandse water in die wêreld, die Dooie See (450m onder seevlak), waar ons lekker kan baljaar en dryf op die Dooie see! Jy mág nie jou baaibroek tuis los nie! Die sout-konsentrasie is 33% – in ons oseane is dit 3%.
Oornag: Dooie See A / O

Dag 3     Dinsdag 26 Maart 2019     Masada / En Gedi / Qumran
Ons eerste besoekpunt vandag sal Masada wees, ‘n bergvesting waar meesterbouer Herodus een van sy paleise gebou het. Hier het 967 Jode vryheid in die dood gekies bo die lewe van ‘n slaaf, sonder toegang tot die Torah! Net 2 vroue en 4 kinders het oorleef om die storie te vertel. Ons volgende besoekpunt, En Gedi is ‘n lang klipgooi van Masada af. Dit is waar Koning Dawid onder andere vir koning Saul weggekruip het. Met bokke wat vir jou loer en die ontsaglike verskil tussen droog en na, kry Ps 42 nuwe betekenis. Die volgende besoekpunt is Qumran waar die Dooie See Boekrolle in die jare 1940 en 1950 gevind is. Die teks van bv Jesaja wat toe gevind is, is woordeliks dieselfde as wat ons dit vandag het. Ons volgende oornag plek is direk langs Qumran.
Oornag: Kibbutz by Kalia A / O

Dag 4     Woensdag 27 Maart 2019     Beit She’an / Nasaret dorpie / Arbel
Na ‘n heerlike Kibbutz ontbyt, reis ons verder Noord. Die pad wat ons volg is roete 90 op Israel se padkaarte en hierdie roete strek van Eilat tot bo in die Noorde, al met die Jordaan Vallei op. Op pad sal ons Beit Sheán besoek, een van 10 stede wat Romeine in die tyd van hul heerskappy in daardie area gebou het. Dis ‘n wonderlike plek waar die leefstyl van die tydperk letterlik uit die grond oop gegrawe is. Vandaar reis ons verder Noord-Wes na Nasaret wat op die Noordelike koppe van die Jisriël vlakte lê, om besoek af te lê by “Nazareth Village” waar Nasaret van 2000 jaar gelede herleef. Hierdie besoek is ‘n heerlike hoogtepunt. Vandaar na Galilea waar ons ‘n fris maar kort stappie teen berg Arbel sal uitstap sodat ons die Meer van Galiléa en die hele vallei van bo kan begroet. Na ‘n bietjie lees uit die Bergpredikasie sal ons verder reis na Tiberias, gebou op die oewer van die Meer van Galilea. Hier kan ons uitpak en drie nagte uit ‘n kas leef en nie uit ‘n tas nie!
Oornag: Tiberias A / O

Dag 5     Donderdag 28 Maart 2019     Dan / Banias /Golan Hoogland
Op dag 5 neem die reis ons na die heel noordelike deel van Israel. Ons eerste besoek is ‘n park in die Hulda Vallei waar ons sal gaan stap om na voëls te kyk. Twee keer ‘n jaar migreer 500 miljoen voëls deur Israel as bottelnek, tussen Noord en Suid. Daarna besoek ons Dan en ook Banias, of Caesarea Philippi. Albei plekke is ryk aan geskiedenis maar tegelyk ook vrot in getuienis vanweë die aanbid-ding van afgode wat oor baie eeue daar gebring is. By Dan besoek ons ook die eerste stad wat Abraham in Israel besoek het. Die stad was nog van klei gebou. Een goeie ding wat uit hierdie deel kom – is die Jordaan Rivier, in hierdie gebied is fonteine wat die Jordaan voed. Die term lewende water kry nuwe betekenis as jy na daardie water kyk. Op pad terug sal kies ons koers oor die Golan Hoogland. Dit is goed om die boerdery op die Golan te sien en ook te besef watter bastion hierdie bergreeks vir vryheid in Israel is.
Oornag: Tiberias A / O

Dag 6     Vrydag 29 Maart 2019     See van Galiléa,
Ons Galiléa-dag sal begin by Yardenit, ‘n hedendaagse doop-plek in die Jordaan. Daar sal ‘n doop-geleentheid wees vir persone wat nog nie gedoop is nie en wat graag gedoop wil word. Vandaar is dit op na die Berg van Saligspreking. Tabgha is die plek waar die eerste vermeerdering van die vissies en brood plaasgevind het en St Peter Primacy waar Jesus vir Petrus sy tweede kans gegee het. Dit is waar Jesus vir die sissipels ontbyt voorberei het op die strand. Johannes 21. Van daar af gaan ons na Kapérnaüm waar Petrus gebly het. Êrens tussenin sal ons aansit vir ‘n Petrus vis-ete – dis glo dieselfde vis wat Petrus en Johannes uit die meer getrek het. Daarna volg een dan die groot hoogtepunte van die dag wanneer ons met ‘n boot op die See van Galiléa uitgaan. Ons sal ook ‘n 2000-jaar oue boot by Nof Ginnosar besoek.
Oornag: Tiberias A / O/ M

Dag 7     Saterdag 30 Maart 2019     Megiddo / Karmel Muhraqa / Ceasarea
Ons groet die Galiléa area en reis na Megiddo, ‘n stad waar Koning Agab sy baie perde aangehou het. Van die hoogte by Megiddo het jy ‘n pragtige uitsig oor die Vallei van Armageddon, bekend as “Die Broodmandjie van Israel”. Ons volgende besoekpunt is by Berg Karmel, Muhraqa, waar Elia die 400 profete van Baal getroef het. Ons laaste besoekpunt vir die dag is Caesarea vanwaar Paulus na Rome weggestuur is. Dit is ook die plek waar Kornelius en almal in sy huishouding deur Petrus gedoop is. Hierdie antieke stad is gebou teen die Mediterreense see.
Oornag: Jerusalem A / O

Dag 8     Sondag 31 Maart 2019     Silo / Betlehem
Na ontbyt vertrek ons na Silo. Mens lees in 1 Samuel 3:1 dat die Woord van die HERE in die dae van Eli skaars was en dat visioene ontbreek het. Die gebrek aan die hoor van God se stem, het hier in Silo verander toe Samuel die Stem van YHWH leer ken het! Dit is ook waar Hanna gebid het vir ‘n baba – en ‘n jaar later kon sy vir Samuel saambing soontoe. Vandaar vertrek ons na Bethlehem waar die Seun van YHWH gebore is om vir ons Sy Stem te kom word! Betlehem beteken ook “Huis van Brood”. Naomi, Rut en Boas se verhaal speel ook hier af. Ook Koning Dawid is hier gebore.
Oornag: Jerusalem A / O

Dag 9     Maandag 1 April 2019     Dawidstad / Joodse deel van Ou Stad / Yad Vashem
Die Dawidstad – die oudste deel van die stad Jerusalem, verberg ‘n netwerk van watertonnels wat onder andere deur koning Hiskea gebou is. Ons besoek aan hierdie stad, sluit die tonnels in. By die Davidson Museum leer mens van die tempel wat Herodus gebou het en waarvan Jesus gesê het, nie twee stene op mekaar sou bly nie. En hulle het nie, jy sien waar hulle gate in die grond geval het toe hulle van bo afgestoot is. Ons gaan ook verpoos op die trappe waar Jesus die Skrifgeleerdes sleggesê het. Matthéüs 23. Ons sal ook die Westelike muur (Klaagmuur) besoek en ‘n wyle vertoef in die Ou Stad. Ons sluit die dag af met ‘n besoek aan Yad Vashem – “Remember the Names”. Die volksmoord van die Jode tydens die Tweede Wêreld Oorlog, word hier onthou. Met die deurstap, besef jy dat dít is waartoe die mens in staat is en dit het nie net met die Jode gebeur nie.
Oornag: Jerusalem A / O

Dag 10     Dinsdag 2 April 2019     Olyfberg / Getsémané / Bad van Betésda / Via Dolo Rosa / Ecco Homo / Ou Stad
Op hierdie dag fokus ons in Jerusalem op die gebeure rondom Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons roete begin by die Olyfberg waar ons die Paternoster-kerk besoek. Dit is waar Jesus die woorde van Matthéüs 24 gespreek het. Ons stap van die uitsigpunt bo-op die berg, af na Getsémané. Op pad met Palm Sunday Road, berg-af, is daar die kerkie Dominos Flevit wat ontwerp is om uitdrukking te gee aan Jesus se hartseer toe Hy oor Jerusalem geween het.

Ons besoek Getsémané waar ons ook kan bid in ‘n private tuin voordat ons die ou stad deur die Leeu-Poort binne gaan. Eerste stop, die Bad van Betésda. Vandaar stap ons die Via Dolo Rosa waarvan Ecco Homo die grootste hoogtepunt is. Dit is waar Joh 19:5 afgespeel het: “En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: Dáár is die mens! (Ecco Homo) Die Via Dolo Rosa is ‘n klein stegie met baie Palesteine wat graag iets aan jou wil verkoop. Waarskynlik dieselfde afwesige atmosfeer wat Jesus moes beleef het toe Hy Sy kruis deur die stad moes dra. Daarna sal ons tyd spandeer in die Ou Stad vir die atmosfeer en ook inkopies.
Oornag: Jerusalem A / O

Dag 11     Woensdag 3 April 2019     St Peter in Gallicantu / Bo-vertrek/ Tuingraf / Ou Stad
Op hierdie laaste dag in Jerusalem fokus ons op die gebeure rondom Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons dag begin by St Peter in Gallicantu, waar Jesus aangehou is voor sy onwettige verhoor plaasgevind het. Ons besoek die Bo-vertrek – gebou in die area waar Jesus die Nuwe Testament aan Sy dissipels bedien het. Vandaar na die Tuingraf waar ons saam verbondsmaal gebruik. Deur die Sions Poort maak ons ‘n laaste draai in die Ou Stad. Ons kry genoeg geleentheid om vir oulaas die atmosfeer van die Ou Stad in ons geheue van te maak.
Oornag: Jerusalem A/*O

Dag 12     Donderdag 4 April 2019     Tel Aviv / Oliver Thambo
Ons vertrek na Tel Aviv om 09:00 met die Ethiopiese redery terug te vlieg na Suid Afrika. Ons sal dus die hele vlug lank kan kyk hoe Afrika lyk!! Met die terugkom na so ‘n toer staan mens verstom oor hoe vinnig vreemdelinge nie net vriende nie, maar selfs soos familie vir mekaar word! En dit omdat die liefde van Christus ons aan mekaar verbind. Mag jy skatryk terugkom na die toer! Ryk aan herinnering maar veral ryk aan nuwe ontdekkings in die Woord wat jou lewe op ‘n nuwe baan in die gees kan plaas! Dít is waarop my visier vir die toer gestel is!!

Koste
Wisselkoers – Rand op een USDAantal lede
202530
R12.00 op een USDR35 605R35 502R35 186
R12.50 op een USDR36 486R36 330R35 943

INGESLUIT BY DIE TOERPRYS

 • Ekonomiese klas retoervlug met Ethiopian Air – lughawebelasting en brandstofheffing ingesluit
 • Oorplasings tussen lughawe en hotelle
 • Etes soos in program aangedui (O) – ontbyt (A) – Aandete en een middagete
 • Verblyf in goeie 4 * hotelle
 • Engelssprekende gids
 • Luukse busvervoer
 • Besigtigingstoere en toegang soos per program
 • Fooitjies vir gids, busbestuurder en hotelpersoneel
 • Oorfone

NIE INGESLUIT IN DIE PRYS NIE

 • Opsionele enkelkamer USD 791
 • Opsionele Reisversekering (ek kan dit vir jou reël teen R22 per dag)
 • Sakgeld ☺

Betaal asseblief R3000 deposito wat jou sitplek op die toer sal bevestig.
Vul asseblief die Registrasievorm in en stuur terug na my e-pos adres of faks na 086 766 0999

Betaal asseblief teen 28 Januarie 2019 ‘n verdere R15 000 in.
Betaal asseblief teen 28 Februarie 2019, nog R12 000 sodat die totaal inbetaal dan R30 000 sal wees.
Wat dan nog uitstaande is, sal aangevra word 10 dae voordat ons vertrek en daardie bedrag sal bepaal word deur die wisselkoers asook die getal persone wat saam reis.

 

KONTAK ESTÉ GELDENHUYS

083 292 5663 / este@estegeldenhuys.co.za / 012 803 3277 / faks 086 766 0999

Bankbesonderhede: ABSA Taknaam “The Grove” taknommer 632005
Naam van rekening: Este Geldenhuys Promosies
Spaarrekeningnommer: 9262284663     BK Registrasienommer: 2011/024741/23

Delf Dieper

Kontak

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)12 803 3277

+27 (0)83 292 5663

este@estegeldenhuys.co.za

Ekstra Skakels

Nuusbrief Aansluit